Administracinė informacija

Ekspertinių tyrimų rūšis

Eilė

Vidutinė tyrimo atlikimo trukmė, kal.d.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti

iki 2 sav.

15

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų

iki 2 sav.

15

Balistiniai

iki 2 mėn.

45

Daktiloskopiniai

iki 2 sav.

15

Darbų saugos 

iki 2 sav.

20

Dažų

iki 3 mėn.

40

Dirvožemio 

iki 2 sav.

20

Dokumentų   rekvizitų 

iki 1 mėn.

25

Dokumentų  medžiagų

iki 1 mėn

25

Eismo įvykių

iki 1,5 mėn.

40

Ekonominiai

iki 12 mėn.

85

Fonoskopiniai 

iki 8 mėn.

130

Informacinių technologijų

iki 10 mėn.( mobiliųjų įrenginių iki 2 mėn.)

75 (mobiliųjų įrenginių - 12)

Lingvistiniai

iki 2 mėn.

20

Metalografijos 

iki 2 mėn.

30

Metalų 

iki 2 sav.

12

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

iki 1,5 mėn.

30

Nešaunamųjų ginklų

iki 2 sav.

15

Naftos produktų 

iki 1 mėn.

20

Plastikų 

iki 2 mėn.

30

Pluoštinių medžiagų 

iki 3 mėn.

70

Portretų

iki 3 mėn.

25

Rašysenos 

iki 2 mėn.

20

Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių

iki 1 mėn.

20

Statybos

iki 2 sav.

14

Stiklo 

iki 1 mėn.

20

Šūvio pėdsakų 

iki 1 mėn.

20

Transporto trasologiniai

iki 2 mėn.

25

Trasologiniai

iki 1 mėn.

24

Vaizdų 

iki 4 mėn.

20

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

Direktorius

1

3742,19

4829.39

4074,99

3977,19

4073,00

Direktoriaus pavaduotojas

1

3964,55

3940.22

4049,14

4032,09

4116,45

Skyriaus vedėjas

10

2784,45

2915.27

2902,50

2820,70

2920,49

Vyriausiasis ekspertas

54

1904,12

1959.80

1978,38

1930,94

1997,66

Vyresnysis ekspertas

5

1504,47

1705.00

1557,86

1608,35

1716,45

Vyriausiasis specialistas

5

2079,55

2188.24

2150,47

2117,83

2131,26

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2020 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2020 m. III ketv. €

2020 m. IV ketv. €

2021 m. I ketv. €

2021 m. II ketv. €

2021 m. III ketv. €

Vyriausiasis specialistas

18

1665,42

1748.47

1399,90

1441,46

1727,41

Vyresnysis specialistas

15

1289,77

1453.92

1331,11

1291,16

1387,02

Specialistas

8

976,32

1014.08

841,69

839,05

1115,43

2018 m. gruodžio 6 dieną Ministro Pirmininko padėka bei Teisingumo ministerijos garbės ženklas „Už nuopelnus teisingumui" įteikti trims teismo ekspertams.

2018 m. gruodžio 6 dieną Teisingumo ministerijos padėka įteikta septyniems Lietuvos teismo ekspertizės centro tarnautojams.

2019 m. vasario 18 dieną už nuopelnus Lietuvai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas teismo ekspertei.

2020 m. kovo 5 dieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos II laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui" apdovanotas LTEC direktoriaus pavaduotojas.

2021 m.  lapkričio 12 diena  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos II laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui" apdovanotas LTEC vyriausiasis specialistas.

Korupcija - tai bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos pasireiškimo tikimybė - prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

LTEC, siekdamas įsivertinti didžiausius korupcijos rizikos veiksnius bei numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti bei šalinti, kasmet nustato ir įvertina savo vykdomos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikia motyvuotą išvadą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

Pranešimai apie korupciją

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Lietuvos teismo ekspertizės centre ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu info@ltec.lt

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 
Kita teisinė informacija  

 

Lietuvos teismo ekspertizės centras siūlo:

Vyresniojo specialisto (-ės) pareigas Fonoskopinių ekspertizių skyriuje

Pareiginės algos koeficientas 5- 8,4
Darbo pobūdis:
Atlikti užduotis, numatytas patvirtintame individualaus rengimosi plane: objektų tyrimas, specialisto išvadų ar ekspertizės aktų projektų paruošimas;
Pasirengti išlaikyti kvalifikacinį egzaminą ir fonoskopinės ekspertizės teismo eksperto kvalifikaciją;
Gilintis į kriminalistikos mokslą, ekspertinių tyrimų atlikimą reglamentuojančius teisės aktus ir Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklą;
Planuoti ir vykdyti mokslo tiriamuosius darbus, kaupti, sisteminti ir analizuoti kriminalistinę informaciją, dalyvauti nuolatiniame įstaigos veiklos tobulinime.
Specialieji reikalavimai:
Turėti aukštąjį matematikos mokslų grupės, arba informatikos mokslų grupės, arba fizinių mokslų (fizika), arba technologijų mokslų (biotechnologija), arba inžinerijos mokslų (bioinžinerija, matavimų inžinerija; mechanikos inžinerija; elektronikos inžinerija), arba gyvybės mokslų (biofizika), arba humanitarinių mokslų (lingvistika, filologija pagal kalbą) studijų krypčių išsilavinimą (gali būti paskutinio kurso studentas);
Sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
Darbo patirtis su garso apdorojimo/redagavimo programomis - privalumas.
Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.
Kontaktinis asmuo: Jelena Devenson, tel (8 5) 2638563, el.paštas j.devenson@ltec.lt 

 

Jūsų gyvenimų aprašymų lauksime el. paštu karjera@ltec.lt

 

Šiuo metu Lietuvos teismo ekspertizės centre paskelbti konkursai į Valstybės tarnybą:

Visus konkursus į Valstybės tarnybą galima rasti čia.

Lietuvos teismo ekspertizės centras turi 4 tarnybinius lengvuosius automobilius

  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. B-42 patvirtintos Informacijos apie pažeidimus Lietuvos teismo ekspertizės centre teikimo ir nagrinėjimo taisyklės nustato informacijos apie Lietuvos teismo ekspertizės centre galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, priėmimo įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos registravimo, saugojimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Lietuvos teismo ekspertizės centre, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai atvykęs į Lietuvos teismo ekspertizės centrą;
 2. elektroninio pašto adresu pranesk@ltec.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos teismo ekspertizės centras teikia šias paslaugas:
 

 1. Asmenų skundų nagrinėjimas;

 2. Asmenų konsultavimas ir informavimas.

 

Asmenų aptarnavimo laikas:

 • Pirmadienį - ketvirtadienį nuo 08.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 17.00 val.
 • Penktadienį nuo 08.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.45 iki 15.45 val.

Pastabas dėl asmenų aptarnavimo galite pareikšti el.paštu info@ltec.lt

Lietuvos teismo ekspertizės centras tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo LTEC taisyklės

Kontaktai:

 

Tel.  +370 5 263 8540

El. paštas info@ltec.lt

 

 

 

Asmenys, nedirbantys LTEC, lankytis LTEC patalpose gali tik jiems pateikus galiojantį Galimybių pasą. Taip pat turi, kiek tai leidžia galimybės, laikytis saugaus 2 m. atstumo ir dėvėti burną ir nosį dengenčias apsaugos priemones.

Šis reikalavimas netaikomas pašto kurjeriams bei asmenims, pristatantiems LTEC ar atsiimantiems ekspertinio tyrimo objektus.

Čia skelbiami Lietuvos teismo ekspertizės centro tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Lietuvos teismo ekspertizės centro duomenimis neatlygintinai.

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖSCENTRO VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS:

2021 m. veiklos planas

Lietuvos teismo ekspertizės centro 2020 m.veiklos ataskaita

2020 m. veiklos planas

 

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS STRATEGIJA, PLANAI IR ATASKAITOS:

Strateginės teismo ekspertizės srities kryptys ir prioritetai 2020-2022 metais;
Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2021 metų veiklos planas;
Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 metų veiklos ataskaita.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-27