KARJERA

Lietuvos teismo ekspertizės centras siūlo:

 

FONOSKOPINIŲ EKSPERTIZIŲ SKYRIAUS VYRESNIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

Fonoskopinių ekspertizių skyriaus (toliau- Skyrius) vyresnysis specialistas yra darbuotojas,

dirbantis pagal darbo sutartį. Ši pareigybė priskirta specialistų grupei.

Pareigybės lygis – A2. Pareiginės algos koeficientas nuo 5,5 iki 8,4.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  • išsilavinimas turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį vienos iš studijų krypčių: technologijos, fizikos, informatikos mokslų studijų;
  • išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles;
  • sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu;
  • mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu ir kitomis specialiomis programomis;
  • mokėti užsienio kalbą (anglų arba vokiečių) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

  • atlieka užduotis numatytas patvirtintame individualaus rengimosi plane, rengdamasis įgyti teismo eksperto kvalifikaciją;
  • įsisavina teisės aktus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro patvirtintoje teisinių žinių programoje asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais;
  • stažuotės vadovui pavedus, atlieka objektų tyrimus ir rengia specialisto išvadų ar ekspertizės aktų projektus, rengia specialiosios literatūros apžvalgas, referatus ar pranešimus;
  • užtikrina ekspertizės (tyrimo) duomenų konfidencialumą bei dokumentų, tyrimo objektų saugumą;
  • pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Konfidencialumą garantuojame. Informuosime tik atrinktus kandidatus.

Jūsų gyvenimų aprašymų lauksime iki 2023-03-01 el. paštu [email protected]

Kontaktinis asmuo:  Jelena Devenson, tel (8 5) 2638563, el.paštas [email protected]

 

Konkursai į valstybės tarnybą:

Visus konkursus į Valstybės tarnybą galima rasti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-01-10