Korupcijos prevencija

Korupcija - tai bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos pasireiškimo tikimybė - prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

LTEC, siekdamas įsivertinti didžiausius korupcijos rizikos veiksnius bei numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti bei šalinti, kasmet nustato ir įvertina savo vykdomos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikia motyvuotą išvadą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Išvados dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo.

Pranešimai apie korupciją

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Lietuvos teismo ekspertizės centre ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu info@ltec.lt

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 
Kita teisinė informacija  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-08-27