Administracinė informacija

Ekspertinių tyrimų rūšis

Eilė

Vidutinė tyrimo atlikimo trukmė, kal.d.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti

nėra eilės

10

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų

nėra eilės

15

Balistiniai

neatliekami

-

Daktiloskopiniai

iki 2 sav.

15

Darbų saugos 

iki 1 mėn.

20

Dažų

nėra eilės

40

Dirvožemio 

nėra eilės

20

Dokumentų   rekvizitų 

iki 2 mėn.

25

Dokumentų  medžiagų

iki 2 mėn

25

Eismo įvykių

iki 2 mėn.

40

Ekonominiai

iki 18 mėn.

85

Fonoskopiniai 

iki 4 mėn.

60

Informacinių technologijų

iki 5 mėn.( mobiliųjų įrenginių iki 2 mėn.)

75 (mobiliųjų įrenginių - 12)

Lingvistiniai

iki 1 mėn.

20

Metalografijos 

nėra eilės

20

Metalų 

nėra eilės.

12

Narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

iki 4 sav.

10

Nešaunamųjų ginklų

iki 2 sav.

15

Naftos produktų 

iki 2 sav.

10

Plastikų 

iki 2 sav.

20

Pluoštinių medžiagų 

iki 2 mėn.

40

Portretų

iki 3 mėn.

25

Rašysenos 

iki 1,5 mėn.

20

Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių

iki 1 mėn.

20

Statybos

nėra eilės

14

Stiklo 

iki 1,5 mėn.

20

Šūvio pėdsakų 

iki 2 sav.

15

Transporto trasologiniai

iki 2 mėn.

25

Trasologiniai

neatliekami

-

Vaizdų 

iki 2 mėn.

20

Lietuvos teismo ekspertizės centro valstybės tarnautojų bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis

Pareigybės pavadinimas

2022 m. IV ketv. valstybės tarnautojų skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2022 m. I ketv. €

2022 m. II ketv. €

2022 m. III ketv. €

2022 m. IV ketv. €

2023 m. I ketv. €

2023 m. II ketv. €

Direktorius

1

3928,69

3820,08

3777,26

3909,03

4055,94

4236

Direktoriaus pavaduotojas

1

4302,90

4953,98

4224,29

4317,02

4162,71

4512

Skyriaus vedėjas

9

3088,30

3195,19

3193,90

3402,77

3219,70

3272

Vyriausiasis ekspertas

50

2132,80

2219,37

2215,47

2327,90

2332,40

2425

Vyresnysis ekspertas

12

1822,49

1844,21

1865,94

2000,63

2016,73

1991

Vyriausiasis specialistas

5

2261,08

2388,60

2400,05

2660,27

2447,66

2544

Lietuvos teismo ekspertizės centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, bruto darbo užmokestis (su priedais ir priemokomis)

Pareigybės pavadinimas

2022 m. IV ketv. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį skaičius

 Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2022 m. I ketv. €

2022 m. II ketv. €

2022 m. III ketv. €

2022 m. IV ketv. €

2023 m. I ketv. €

2023 m. II ketv. €

Vyriausiasis specialistas

10

1808,12

1774,44

1846,73

2094,07

1913,58

2024

Vyresnysis specialistas

14

1305,54

1322,03

1334,05

1641,66

1558,35

1632

Specialistas

6

1113,48

1008,41

1099,32

1302,35

1242,45

1279

2018 m. gruodžio 6 dieną Ministro Pirmininko padėka bei Teisingumo ministerijos garbės ženklas „Už nuopelnus teisingumui" įteikti trims teismo ekspertams.

2018 m. gruodžio 6 dieną Teisingumo ministerijos padėka įteikta septyniems Lietuvos teismo ekspertizės centro tarnautojams.

2019 m. vasario 18 dieną už nuopelnus Lietuvai Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medalis įteiktas teismo ekspertei.

2020 m. kovo 5 dieną Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos II laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui" apdovanotas LTEC direktoriaus pavaduotojas.

2021 m.  lapkričio 12 diena  Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos II laipsnio garbės ženklu „Už nuopelnus teisingumui" apdovanotas LTEC vyriausiasis specialistas.

Korupcija - tai bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ir kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Korupcijos prevencija - korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcijos prevencijos programa

Lietuvos teismo ekspertizės centro pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį vadovaujanti Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsniu privaloma Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti rašytinį prašymą dėl informacijos apie šias pareigas siekiantį eiti asmenį, sąrašas:

 • Direktoriaus pavaduotojas;
 • Administravimo skyriaus vedėjas;
 • Dokumentų ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Techninių ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Ekonominių ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Fonoskopinių ekspertizių skyriaus vedėjas;
 • Klaipėdos skyriaus vedėjas;
 • Šiaulių skyriaus vedėjas.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė - prielaida, kad tam tikri įstaigos veiklą veikiantys išoriniai, vidiniai ar individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

LTEC, siekdamas įsivertinti didžiausius korupcijos rizikos veiksnius bei numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti bei šalinti, kasmet nustato ir įvertina savo vykdomos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, ir teikia motyvuotą išvadą Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. 

Pranešimai apie korupciją

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Lietuvos teismo ekspertizės centre ar pateikti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu [email protected]

Taip pat apie korupcijos atvejus galite pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai.

Atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje. 
Kita teisinė informacija .

 

 

Konkursai į valstybės tarnybą:

Visus konkursus į Valstybės tarnybą galima rasti čia.

Lietuvos teismo ekspertizės centras turi 4 tarnybinius lengvuosius automobilius.

  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau - Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 2. pavojaus aplinkai;
 3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 4. neteisėtos veiklos finansavimo;
 5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 6. neteisėtu būdu įgyto turto;
 7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 8. kitų pažeidimų.

Pranešėjas informaciją apie pažeidimą gali pateikti:

 1. įstaigoje per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą;
 2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;
 3. viešai.

Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus 2019 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. B-42 patvirtintos Informacijos apie pažeidimus Lietuvos teismo ekspertizės centre teikimo ir nagrinėjimo taisyklės nustato informacijos apie Lietuvos teismo ekspertizės centre galimai rengiamus, daromus ar padarytus pažeidimus teikimo, priėmimo įstaigoje veikiančiu vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, jos registravimo, saugojimo, nagrinėjimo ir sprendimų priėmimo bei konfidencialumo užtikrinimo tvarką.

Asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą Lietuvos teismo ekspertizės centre, ją gali pateikti vienu iš šių būdų:

 1. tiesiogiai atvykęs į Lietuvos teismo ekspertizės centrą;
 2. elektroninio pašto adresu [email protected].

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

EKSPERTIZIŲ IR OBJEKTŲ TYRIMŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO EKSPERTINIUOSE SKYRIUOSE, VALANDINIŲ  ĮKAINIŲ DYDŽIAI  2023 METAMS

 

Eil.Nr.

 

 

Ekspertinis skyrius

Valandinis

įkainis be PVM, Eur

Valandinis

įkainis  su PVM, Eur

1.

Dokumentų ekspertizių skyrius

22,01

26,63

2.

Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius

28,55

34,55

3.

Fonoskopinių ekspertizių skyrius

26,08

31,56

4.

Techninių ekspertizių skyrius

21,41

25,91

5.

Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius

24,83

30,04

6.

Ekonominių ekspertizių skyrius

21,29

25,76

Klaipėdos ir Šiaulių skyriuose atliekamų ekspertizių ir objektų tyrimų kaina nustatoma, pasirenkant atitinkamo Vilniaus ekspertinio skyriaus įkainį.

 

ATSKIRŲ EKSPERTIZIŲ IR OBJEKTŲ TYRIMŲ RŪŠIŲ, ATLIEKAMŲ LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRE  PAGAL FIZINIŲ IR JURIDINIŲ ASMENŲ PRAŠYMUS, KAINŲ DYDŽIAI  2023 METAMS

 

Eil.Nr.

 

 

Ekspertizių ir objektų tyrimų rūšis

Tyrimo kaina

be PVM, Eur

Tyrimo kaina

su  PVM, Eur

1.

 Metalų sudėties tyrimai: vienas

metalinio dirbinio sudėties tyrimas

99,32

120,17

2.

Tekstilės gaminių pluoštinės sudėties tyrimai:

tyrimas, kai pluoštinę sudėtį sudaro tik vieno

tipo pluoštai*

74,49

90,13

3.

Cheminiai įvairių medžiagų identifikavimo, pašalinių priemaišų naftos produktuose, dirvožemyje, vandenyje ir kt. nustatymo tyrimai: vieno pavyzdžio tyrimas

 

148,98

180,26

4.

Odos ir kailių tyrimai:

 

 

4.1.

nustatant, ar kailis/oda dirbtinė, ar natūrali: vienas tyrimas

74,49

90,13

4.2

nustatant, kokio gyvūno kailis/oda: vienas tyrimas

148,98

180,26

5.

Metalografiniai tyrimai: vieno gaminio tyrimas

297,96

360,53

6.

Dokumentų įrašų atkūrimo tyrimai: vieno dokumento tyrimas

176,08

213,06

*Jeigu gaminio sudėtį sudaro daugiau nei vieno tipo pluoštai – už kiekvieno pluošto tipą pridedama po 24,83 Eur be PVM (30,04 Eur su PVM)

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRO ATLIEKAMŲ EKSPERTIZIŲ (TYRIMŲ) KAINŲ NUSTATYMO SKAIČIAVIMO METODIKA

Lietuvos teismo ekspertizės centras tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo LTEC taisyklės

Kontaktai:

 

Tel.  +370 5 263 8540

El. paštas [email protected]

 

 

 

Čia skelbiami Lietuvos teismo ekspertizės centro tvarkomi duomenys, kurie sudaro galimybę visiems naudotis pirminiais Lietuvos teismo ekspertizės centro duomenimis neatlygintinai.

 

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖSCENTRO VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS:

2023 m. veiklos planas


2022 m. veiklos planas

2021 m. veiklos ataskaita

2021 m. veiklos planas

2020 m.veiklos ataskaita

2020 m. veiklos planas

 

 

TEISMO EKSPERTŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO TARYBOS STRATEGIJA, PLANAI IR ATASKAITOS:

Strateginės teismo ekspertizės srities kryptys ir prioritetai 2020-2022 metais;

2022 metų veiklos planas;
2021 metų veiklos ataskaita;
2021 metų veiklos planas;
2020 metų veiklos ataskaita.

 

Šioje skiltyje  pateikiama nuoroda į Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinėje sistemoje (VIRSIS) skelbiamą informaciją apie lėšas, kurias Lietuvos teismo ekspertizės centras sumokėjo viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams.

Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų informacinė sistema (VIRSIS)

Šiuo metu projektų, dėl kurių turėtume konsultuotis su visuomene neturime.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-17