Fonoskopiniai ekspertiniai tyrimai

Nustato asmenį pagal balso ir kalbos savybes, užfiksuotas garso įrašuose, nustato garso įrašų autentiškumą, t. y. jų atitiktį deklaruojamoms įrašymo sąlygoms ir aplinkybėms, vientisumo pažeidimus bei redagavimo faktus, identifikuoja garso įrašo įrašymo įrenginius, atlieka garso įrašų triukšmo valymą (filtravimą) ir pagerina garso įrašuose užfiksuotos kalbos suprantamumą, nustato ar patikslina blogos kokybės įrašų fonogramos turinį, pateikia fonogramos turinio stenogramas,

Fonoskopinės ekspertizės atliekomos Fonoskopinių ekspertizių skyriuje, Vilniuje.

 

Fonoskopinės ekspertizės išvadų kategoriškumo skalė

 

Asmens identifikavimas pagal kalbą, užfiksuotą garso įrašuose.

 • Kategoriška teigiama išvada duodama, kai nenustatyta tiriamosios medžiagos kokybės ir apimties trūkumų, dėl kurių būtų negalimas pilnas išsamus palyginamasis tyrimas, ir bent vieno iš atliktų instrumentinių tyrimų metu gautos balso parametrų sutapimo skaitinės reikšmės yra STPA nurodytose ribose tokiai išvadai duoti.   
 • Tikėtina teigiama išvada duodama tada, kai dėl tiriamosios medžiagos kokybės ir apimties trūkumų negalime atlikti pilno tyrimo ir/arba instrumentinių tyrimų metu gautos balso parametrų sutapimo skaitinės reikšmės neleidžia padaryti kategoriškos teigiamos išvados.
 • Kategoriška neigiama išvada duodama, kai nenustatyta tiriamosios medžiagos kokybės ir apimties trūkumų, dėl kurių būtų negalimas pilnas išsamus palyginamasis tyrimas, ir bent vieno iš atliktų instrumentinių tyrimų metu gautos balso parametrų sutapimo skaitinės reikšmės yra STPA nurodytose ribose tokiai išvadai duoti. Tais atvejais, kai tiriamoji medžiaga yra pakankamos apimties ir ekspertai audityvinės analizės metu nustato ryškius asmens kalbos ir balso požymių skirtumus lyginamajame ir tiriamajame garso įrašuose, kategoriška neigiama išvada gali būti formuluojama ir neatlikus instrumentinių identifikacinių tyrimų.
 • Tikėtina neigiama išvada duodama tada, kai dėl tiriamosios medžiagos kokybės ir apimties trūkumų negalime atlikti pilno tyrimo ir /arba instrumentinių tyrimų metu gautos balso parametrų sutapimo skaitinės reikšmės neleidžia padaryti kategoriškos neigiamos išvados.
 • Nustatyti negalima išvada formuluojama tada, kai tyrimui pateikti garso įrašai netenkina minimalių kokybės ir apimties reikalavimų identifikaciniams tyrimams atlikti.
  Tikėtinos išvados nesiejamos su konkrečiais procentiniais įverčiais.

Garso įrašų autentiškumo nustatymas.

Sprendžiant klausimus, susijusius su garso įrašų autentiškumu, taikoma ta pati išvadų skalė:

 • kategoriška teigiama,
 • kategoriška neigiama,
 • tikėtina teigiama,
 • kategoriška neigiama,
 • nustatyti negalima.

Išvadų kategoriškumas, nustatant garso įrašų autentiškumą, priklauso:

  1. nuo naudotų garso įrašymo priemonių, ryšio priemonių, įrašytų garso signalų pobūdžio bei garso įrašų kokybės;

  2. nuo tyrimams pateikiamos medžiagos: ar pateikti įrašai yra originalioje laikmenoje, ar pateiktos garso įrašų kopijos originalaus formato, ar konvertuotos, ar pateiktas garsą įrašantis įrenginys, kuriuo buvo padaryti tiriamieji garso įrašai;

  3. nuo ekspertams pateiktos informacijos apie tiriamųjų garso įrašų įrašymo aplinkybes.

Sprendžiant garso įrašų autentiškumo klausimus, išvadų kategoriškumo ar negalėjimo nustatyti priežastys kiekvienu atveju detaliai nurodomos ekspertinių tyrimų ataskaitose.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19