>
2023-06-14

Patvirtintas Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023‒2025 metais įgyvendinimo veiksmų planas

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba patvirtino Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023‒2025 metais įgyvendinimo veiksmų planą, kuris nustato svarbiausias įgyvendinimo priemones teismo ekspertizės srityje 2023–2025 metais – vertinimo rodiklius ir jų reikšmes, papildomą valstybės biudžeto lėšų poreikį, už rodiklių įgyvendinimą atsakingus subjektus.

Teismo ekspertizės įstaigų efektyvumo gerinimui 2023–2025 metų Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų veiksmų plane numatytos šios prioritetinės veiklos kryptys:

Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023‒2025 m. įgyvendinimo planavimas. Svarbiausiu šio prioriteto akcentu pažymėtas rizikų valdymas – tikslinga teismo ekspertizės įstaigoms pasitvirtinti rizikų, rizikos veiksnių ir jų valdymo sąrašus ar juos atnaujinti.

Žmogiškųjų išteklių planavimas ir valdymas. Šiuo metu kvalifikuotų teismo ekspertų skaičius yra neproporcingas ekspertinių tyrimų poreikiui, o atlyginimo dydis yra neproporcingas atsakomybei ir keliamiems reikalavimams bei daugiau kaip per pusę mažesnis už teisėsaugos institucijų pareigūnams ar privačioje rinkoje mokamą atlygį, todėl nuosekliai planuojama didinti teismo ekspertų skaičių, jų darbo užmokestį bei tobulinti teismo ekspertų kvalifikaciją.

Bendradarbiavimo ir partnerystės didinimas. Siekiant sumažinti neišsamios bei nekokybiškos medžiagos pateikimo, perteklinių klausimų formulavimo atvejų, bus nuolat organizuojami užsakovų mokymai, teikiama informacija ir metodinės rekomendacijos apie tyrimų galimybes bei medžiagos parengimą.

Ekspertinių tyrimų atlikimo stebėsena ir tobulinimas. Teismo ekspertizės įstaigos dės pastangas, kad ekspertiniai tyrimai būtų atliekami kokybiškai ir per kiek įmanoma trumpiausią terminą: vykdys įstaigos veiklos stebėseną, didins akredituotų metodų bei tarplaboratorinių testų skaičių, nustatys ekspertinių tyrimų atlikimo terminus ekspertinių įstaigų dokumentuose, diegs technologines inovacijas į ekspertinę praktiką.

Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023‒2025 metais įgyvendinimo veiksmų planas