2021-01-29

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 metų veiklos apžvalga

 Šių metų sausio 28 dieną įvyko ataskaitinis Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos posėdis, kurio metu Taryba patvirtino 2020 metų veiklos ataskaitą ir 2021 metų veiklos planą. Apibendrinant atliktus darbas, pastebėtina, kad visus rodiklius, numatytus Tarybos 2020 m. veiklos plane, pavyko įgyvendinti 100 proc.
 Iš viso per 2020 m. Taryba gavo ir išnagrinėjo 24 skundus (2019 m. - 28), iš jų pareikšti 6 įspėjimai ir 1 viešas įspėjimas (palyginimui - 2019 m. atitinkamai 8 ir 1), kitus skundus paliko nenagrinėtus arba atmetė kaip nepagrįstus. Taryba skyrė poveikio priemones pagal nustaytus sąžiningumo, nešališkumo, profesionalumo principų, numatytų Teismo ekspertų profesinės etikos kodekse, pažeidimus. Mažėjantis gautų skundų bei teismo ekspertams skirtų poveikio priemonių skaičius - gera tendencija, rodanti, kad Teismo ekspertų profesinės etikos kodeksas ir jo laikymasis didžiajai teismo ekspertų bendruomenės daliai yra prioritetinis, o tai stiprina visuomenės pasitikėjimą tiek jais pačiais, tiek ir jų teikiamomis išvadomis.
2020 metais Taryba parengė ir Lietuvos teismo ekspertizės centro internetinės svetainės  Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos skiltyje paskelbė 2019 m. išnagrinėtų administracinių bylų dėl Tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalgą, kurioje pateikta tiek teismo ekspertams, tiek pareiškėjams aktuali informacija dėl Tarybos kompetencijos ribų, skiriamų poveikio priemonių bei teismo ekspertų profesinės veiklos principų turinio aiškinimo.
 Taip pat praėjusiais metais Taryba kreipėsi į Lietuvos Respublikos teisėsaugos institucijas, kviesdama teikti pasiūlymus ir pastebėjimus dėl ekspertinių tyrimų skyrimo bei atlikimo proceso saugumo užtikrinimo, susijusio su COVID-19 plitimo grėsme, taip pat dėl kitų, su teismo ekspertize susijusių, klausimų, aktualių ekspertinės praktikos tobulinimui. Gauti pasiūlymai Tarybos posėdžiuose aptarti ir įvertinti, priimti sprendimai dėl jų įgyvendinimo.
 Kaip vienus svarbiausių uždavinių 2021 metams Taryba numatė atlikti ir apibendrinti anketinę privačių teismo ekspertų apklausą dėl teismo ekspertizės srities tobulinimo bei paskelbti informaciją apie teismo ekspertizės įstaigų ir kvalifikaciją teikiančių institucijų nustatytus aukštojo išsilavinimo reikalavimus asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais. 

Visa Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2020 m. veiklos ataskaita 

2021 m. Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos veiklos planas