2023-01-30

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2022 metų veiklos apžvalga

Per 2022 metus Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau – Taryba) gavo 16 prašymų arba užklausų ir 26 skundus dėl Etikos kodekso pažeidimų. Iš jų 21 skundas gautas dėl privačių, 4 skundai gauti dėl teismo ekspertizės įstaigoje dirbančių teismo ekspertų ir 1 skundas gautas dėl asmens, kuris nėra įtrauktas į Teismo ekspertų sąrašą. Kaip ir pernai, daugiausia skundų gauta dėl statybų srities teismo ekspertų (11), taip pat buvo gauti 4 skundai dėl teismo psichologų, psichiatrų ekspertų, 4 – dėl verslo vertintojų teismo ekspertų, 3 – dėl nekilnojamojo, kilnojamojo turto vertintojų teismo ekspertų, 2 – dėl audito ekspertizės, 1 – dėl eismo įvykių ir transporto trasologijos teismo eksperto.

Taryba 2022 metais priėmė 24 sprendimus. Iš jų 2022 metais pareikšti 9 įspėjimai teismo ekspertams (iš jų 6 dėl statybų srities teismo ekspertų, 1 – audito srities teismo ekspertų, 1 – teismo vaikų ir paauglių psichiatrijos ekspertų, 1 – nekilnojamo turto vertintojų teismo ekspertų) ir skirtas 1 viešas įspėjimas (dėl statybų srities ekspertų) už Etikos kodekso pažeidimus, t. y. dvigubai daugiau nei pernai. Taip pat 2022 metais įsiteisėjo 3 sprendimai administracinėse bylose, kuriose visi pareiškėjų skundai buvo atmesti ir palikti galioti priimti Tarybos sprendimai.

Taip pat praėjusiais metais Taryba vykdė 2022 metų plane nustatytų rodiklių įgyvendinimo stebėseną – iš ekspertizių įstaigų pateiktų duomenų už 2022 metų ataskaitinį laikotarpį matyti, jog dauguma suplanuotų strateginių reikšmių buvo pasiektos ar viršytos. Kaip pavyzdžiui, visos teismo ekspertizės įstaigos pasiekė arba netgi viršijo tarplaboratorinių testų/profesionalumo metodikų planuotą skaičių, įdiegė akredituotus naujus tyrimo metodus ir/arba palaikė jau esamus, įgyvendino darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planus bei bendradarbiavo su užsakovais, organizavo bendrus kongresus, konferencijas, apskritojo stalo ir kitas panašaus formato diskusijas.

2022 metais Taryba ir toliau tęsė bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, derino užsakovų ir ekspertinius tyrimus atliekančių teismo ekspertų interesus, teikė siūlymus dėl teisinio reguliavimo, organizavo susitikimus su užsakovais. Taip pat Taryba rinko informaciją iš visų teismo ekspertizės įstaigų ir skelbė apie ekspertizės rūšių eiles bei parengė 2021 metais išnagrinėtų administracinių bylų dėl Tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalgą.

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2022 metų veiklos ataskaita

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2023 metų veiklos planas