>
2024-02-13

Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2023 metų veiklos apžvalga

2023 metais Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau – Taryba) gavo 13 prašymų / užklausų ir 26 skundus dėl Teismo ekspertų profesinės etikos kodekso pažeidimų. Iš jų 20 skundų gauta dėl privačių teismo ekspertų, 5 skundai gauti dėl teismo ekspertizės įstaigoje dirbančių teismo ekspertų ir 1 skundas gautas dėl asmens, kuris veikė kaip savo srities specialistas. Kaip ir praėjusiais metais, daugiausia skundų gauta dėl statybų srities teismo ekspertų (12 skundų), taip pat buvo gauti 7 skundai dėl nekilnojamo ir (ar) kilnojamo turto vertinimo srities teismo ekspertų, 2 – dėl teismo psichiatrijos srities teismo ekspertų, 1 – dėl audito srities teismo eksperto, 1 – dėl apskaitos ir finansų srities teismo eksperto, 1 – dėl eismo įvykių srities teismo eksperto, 1 – dėl fonoskopinių tyrimų srities teismo ekspertų, 1 – dėl juridinio asmens veiklos tyrimo srities specialisto.

Taryba 2023 metais priėmė 26 sprendimus, iš kurių pareikšti 8 įspėjimai teismo ekspertams (iš jų 4 dėl statybų, 1 – apskaitos ir finansų, 1 – eismo įvykių sričių, 1 – audito (gauto skundo 2022 m. IV ketv.), 1 – verslo vertinimo (gauto skundo 2022 m. IV ketv.) teismo ekspertų) dėl Etikos kodekso pažeidimų. Taip pat 2023 metais įsiteisėjo 4 sprendimai administracinėse bylose, kuriose visi pareiškėjų skundai buvo atmesti ir palikti galioti priimti Tarybos sprendimai.

2023 m. birželio 6 d. Tarybos sprendimu Nr. KT-161 buvo patvirtintas Strateginės teismo ekspertizės srities krypties ir prioritetų 2023‒2025 metais įgyvendinimo veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas). Vykdant Veiksmų plane nustatytų rodiklių įgyvendinimo stebėseną, iš ekspertizių įstaigų pateiktų duomenų už 2023 metų ataskaitinį laikotarpį, matyti, jog rodiklių įgyvendinimo procentas vyrauja nuo 90 iki 100, t. y. visos arba dauguma nustatytų reikšmių teismo ekspertizės įstaigose buvo sėkmingai pasiektos.

Pažymėtina, kad 2023 metais Taryba ir toliau tęsė bendradarbiavimą su kitomis įstaigomis, rinko informaciją iš visų teismo ekspertizės įstaigų ir skelbė apie ekspertizės rūšių eiles bei parengė apžvalgą „Teismų praktikos bei Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų apžvalga dėl Etikos kodekse įtvirtinto sąžiningumo principo pažeidimo, kai teismo ekspertai pateikia ekspertinio tyrimo išvadas teisiniais klausimais“.

Susipažinti su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos 2023 metų veiklos ataskaita galima čia.