• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Giedrius Mozūraitis
  Vidmantas Vaitekūnas
 • Administravimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Daiva Latvytė
  Elena Djačenkienė

  Svarbiausieji Skyriaus uždaviniai yra:

  1. užtikrinti strateginio planavimo proceso LTEC įgyvendinimą;
  2. užtikrinti LTEC kokybės politikos ir tikslų įgyvendinimą;
  3. dalyvauti formuojant žmogiškųjų išteklių valdymo politiką ir užtikrinti jos įgyvendinimą;
  4. užtikrinti tinkamą LTEC valdomo turto administravimą;
  5. užtikrinti LTEC dokumentų valdymo įgyvendinimą;
  6. užtikrinti LTEC informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą ir plėtrą.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  1. organizuoja LTEC veiklos planavimo dokumentų rengimą, vykdo jų įgyvendinimo analizę ir vertinimą, teikia ataskaitas vadovybei;
  2. dalyvauja formuojant LTEC biudžetą ir investicijas;
  3. organizuoja ir koordinuoja LTEC kokybės vadybos sistemos palaikymą ir tobulinimą;
  4. organizuoja LTEC personalo sudėties, pareigybių, struktūrinių padalinių funkcijų analizę, teikia vadovybei siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio bei efektyvaus panaudojimo, vykdo kitas su žmogiškųjų išteklių valdymu susijusias funkcijas;
  5. planuoja ir organizuoja viešuosius pirkimus;
  6. organizuoja ir koordinuoja LTEC turto valdymą, naudojamą ir disponavimą juo pagal teisės aktų nustatytą tvarką, kontroliuoja turto racionalų ir ekonomišką panaudojimą;
  7. pagal kompetenciją nagrinėja įstaigų, institucijų, juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus, pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;
  8. pagal kompetenciją rengia LTEC teisės aktų ir kitų dokumentų projektus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  9. organizuoja LTEC dokumentų valdymą bei kontrolę;
  10. organizuoja LTEC informacinių sistemų, kompiuterinės, techninės bei programinės įrangos veikimo ir plėtros įgyvendinimą;
  11. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
  12. direktoriui įgaliojus atstovauja LTEC kitose valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose;
  13. siekdamas LTEC tikslų įgyvendinimo, Skyrius vykdo LTEC vadovybės pavedimus ir kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.
 • Klaipėdos skyrius
  Tel. , El. p. , Adresas: Vilties g. 10, LT-92231, Klaipėda
  Nėra kontaktų
 • Šiaulių skyrius
  Tel. , El. p. , Adresas: Vilniaus g. 269, LT-76332, Šiauliai
  Nėra kontaktų
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-03