Ekspertinių tyrimų atlikimas

Pagrindinė LTEC veiklos sritis - ekspertinių tyrimų atlikimas.

Ekspertiniai tyrimai LTEC atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, tarptautiniais kokybės užtikrinimo standartais, LTEC kokybės vadybos sistemos dokumentais, geros ekspertinės praktikos principais ir Nuostatais.

Šiuo metu atliekame 35 rūšių ekspertinius tyrimus:

Tiria etilo alkoholio turinčius skysčius ir aparatus, skirtus naminei degtinei gaminti, nustato alkoholinių skysčių rūšį, pagaminimo būdą, atskirų alkoholio pavyzdžių priklausymą vienam tūriui, alkoholinių skysčių pėdsakus ant įvairių objektų.

Alkoholinių skysčių ir aparatų naminei degtinei gaminti ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Nustato turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų dydį ir struktūrą, turto pajamavimo ir nurašymo, jo nusidėvėjimo, kapitalo sudarymo, pelno apskaičiavimo ir paskirstymo, asmenų tarpusavio atsiskaitymo operacijų pagrįstumą, dotacijų, biudžeto ir finansavimo lėšų naudojimo tikslingumą, materialinių vertybių ir pinigų trūkumą ar perteklių, šio trūkumo ar pertekliaus atsiradimo laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, nesumokėtų mokesčių ir privalomų įmokų dydį, veiklos rodiklius, mokumo būklę ir nemokumo priežastis, finansinių ataskaitų ir deklaracijų sudarymo teisingumą, negautą naudą dėl sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, padarytų nuostolių dydį, apskaitos atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Apskaitos ir finansų ekspertizes atlieka Ekonominių ekspertizių skyrius.

Suranda augalinės ir gyvulinės kilmės objektus, jų dalis, pėdsakus, nustato šių objektų taksono kategoriją (priklausymą konkrečiam sistematiniam vienetui – tipui, klasei, rūšiai ir kt.), bendrą kilmės šaltinį.

Augalinės ir gyvulinės kilmės objektų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Identifikuoja kūrinius, įrašytus laikmenoje, nustato informacijos apie teisių valdymą panaikinimo ar pakeitimo faktą, nustato analogiško licencijuoto kūrinio laikmenoje mažmeninę kainą.

Autorių teisių objektų laikmenos ekspertizė Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriuje.

Nustato, ar objektai priskiriami prie šaunamųjų ginklų ir šaudmenų, šaunamųjų ginklų, šaudmenų ir jų dalių būklę ir savybes, šaunamąjį ginklą pagal pėdsakus ant iššautų sviedinių (kulkų, grankulkių, šratų) ir tūtelių, nustato šautinius pažeidimus ir šūvio aplinkybes (šūvio atstumą, šovusiojo, ginklo ir nukentėjusiojo padėtį, šūvio vietą ir kryptį).

Balistines ekspertizes atlieka Techninių ekspertizių skyrius.

Įvertina bankų ir kitų kredito įstaigų veiklos pagrįstumą, paskolų grupavimo ir ekonominių rodiklių apskaičiavimo pagrįstumą, apskaitos ir atskaitomybės bankuose ir kitose kredito įstaigose teisingumą.

Bankininkystės ekspertizės atliekamos Ekonominių ekspertizių tyrimų skyriuje.

Nustato darbo užmokesčio ir kitų išmokų, susijusių su darbo santykiais, apskaičiavimo ir mokėjimo pagrįstumą.

Darbo ekonomikos ekspertizes atliekame Ekonominių ekspertizių skyriuje.

Nustato, dėl kokių priežasčių įvyko nelaimingas atsitikimas darbe, tokio atsitikimo mechanizmą, ar darbo sąlygos ir taikytos organizacinės bei techninės darbų saugos priemonės nelaimingo atsitikimo atveju atitiko darbuotojų saugos norminius teisės aktus ir vykdytų darbų pobūdį, taip pat nustato nelaimingo atsitikimo, įvykusio buityje, mechanizmą ir techninę priežastį.

Darbų saugos ekspertizes atlieka Techninių ekspertizių skyrius.

Suranda dažų (dažų dangų) pėdsakus ir mikrodaleles ant įvairių objektų, nustato dažų rūšį ar tipą, dažų dangos priklausymą apibrėžtai objektų grupei, dažų (jų dangų) vienodumą ar skirtingumą, dažytų objektų kontaktą;

Dažų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Suranda dirvožemio pėdsakus ant įvairių objektų, nustato dirvožemio rūšį, lyginamųjų dirvožemio pavyzdžių vienodumą ar skirtingumą, bendrą kilmės šaltinį, taip pat kokiai konkrečiai vietovei dirvožemis priklauso.

Dirvožemio ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Dokumentų rekvizitų nustato dokumento ir atskirų jo dalių pagaminimo būdą, dokumento turinio pakeitimo faktą ir būdą, atlieka antspaudų ir jų atspaudų identifikacinį tyrimą ir nustato atspaudų atspaudimo laikotarpį, tiria dokumentų blankus, pagamintus su specialiomis apsaugos priemonėmis, bankų mokėjimo korteles.
Dokumentų medžiagų ekspertizė nustato dokumentų medžiagų (rašto medžiagų, įvairių spausdinimo aparatų dažų, popieriaus, klijų) rūšį, atlieka identifikacinį tyrimą ir nustato bendrą grupinį ar individualų priklausomumą, identifikuoja rašymo priemones.
Spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių – nustato dokumento spausdinimo būdą ir atlieka spausdinimo priemonių, tokių kaip spausdintuvai, kopijavimo aparatai, spaudos formos, rašomosios mašinėlės, identifikacinį tyrimą.

Dokumentų (dokumentų rekvizitų, dokumentų medžiagų, spausdintų tekstų ir spausdinimo priemonių) ekspertizes atlieka:

 • Dokumentų ekspertizių skyrius Vilniuje;
 • Šiaulių skyrius;
 • Klaipėdos skyrius.

 

Atkuria eismo įvykio eigą, aplinkybes įvykio vietoje, tiria nustatytus transporto priemonių techninius gedimus, jų atsiradimo laiką, gedimų ir eismo įvykio ryšį, eismo įvykio dalyvių veiksmus, aplinkybes, turėjusias įtakos eismo įvykiui įvykti.

Eismo įvykių ekspertizes atlieka:

 • Techninių ekspertizių skyrius Vilniuje;
 • Šiaulių skyrius;
 • Klaipėdos skyrius.

Nustato, ar elektros energijos apskaitos prietaisas teisingai apskaito elektros energijos suvartojimą, ar prietaiso elektros schema nebuvo pakeista, ar prietaisas nebuvo kitaip paveiktas siekiant sumažinti suvartojamos elektros energijos parodymus.

Elektros energijos apskaitos prietaisų ekspertizė atliekama techninių ekspertizių skyriuje.

Nustato asmenį pagal balso ir kalbos savybes, užfiksuotas garso įrašuose, nustato garso įrašų autentiškumą, t. y. jų atitiktį deklaruojamoms įrašymo sąlygoms ir aplinkybėms, vientisumo pažeidimus bei redagavimo faktus, identifikuoja garso įrašo įrašymo įrenginius, atlieka garso įrašų triukšmo valymą (filtravimą) ir pagerina garso įrašuose užfiksuotos kalbos suprantamumą, nustato ar patikslina blogos kokybės įrašų fonogramos turinį, pateikia fonogramos turinio stenogramas,

Fonoskopinės ekspertizės atliekomos Fonoskopinių ekspertizių skyriuje.

Nustato, atkuria, suranda duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius kompiuterinės techninės įrangos atminties įrenginiuose, nustato stacionarios kompiuterinės techninės ir programinės įrangos veikimo aplinkybes ir vaidmenį tiriamojo įvykio atveju.

Informacinių technologijų ekspertizes atlieka:

 • Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius;
 • Klaipėdos skyrius.

Nustato kalbinės agresijos požymius kalbos aktuose, teksto ar atskirų jo fragmentų, kitų kalbos vienetų ypatumus, vertina keliuose tekstuose sutampančius kalbinius fragmentus, sprendžia teksto autorystės klausimus

Lingvistinės ekspertizes atlieka Dokumentų ekspertizių skyrius.

Nustato ir įvertina terminį, elektroterminį ir cheminį aplinkos poveikį metalo gaminiams, nustato jo atsiradimo aplinkybes, metalinių detalių lūžio pobūdį ir laiką, įvertina terminio apdirbimo kokybę, metalurginius ir gamybos defektus.

Metalografijos ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Tiria metalus ir jų gaminius, nustato metalų sudėtį, suranda metalų ir jų gaminių mikrodaleles ir pėdsakus, nustato metalų ir jų gaminių vienodumą ar skirtingumą, bendrą kilmės šaltinį.

Metalų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Nustato, atkuria duomenis, susijusius su tiriamu įvykiu, esančius navigacijos prietaisuose, skaitmeninių stebėjimo sistemų ir garso įrašymo įrenginiuose, išmaniuosiuose ir paprastuose mobiliojo ryšio telefonuose, planšetiniuose kompiuteriuose ir kitoje įrangoje, kurioje kaupiama ir saugoma skaitmeninė informacija.

Mobiliųjų įrenginių ekspertizės atliekamos Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyriuje Vilniuje ir Klaipėdos skyriuje.

Nustato naftos produktų ir kitų degių skysčių rūšį, pėdsakus ant įvairių objektų, bendrus ar skirtingus kilmės šaltinius, priklausymą vienai konkrečiai talpyklai, vienai masei.

Naftos produktų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Nustato narkotines ir psichotropines medžiagas, jų pirmtakus, šių medžiagų gryną kiekį (koncentraciją), pėdsakus (likučius) ant įvairių objektų, lyginamųjų pavyzdžių priklausymą vienai masei (tūriui), bendrą kilmės šaltinį.


Narkotinių ir psichotropinių medžiagų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Priskiria objektą prie nešaunamųjų ginklų, nustato jo pagaminimo būdą.

Nešaunamųjų ginklų ekspertizes atlieka Trasologinių ir balistinių ekspertizių skyrius.

Suranda plastiko pėdsakus ir mikrodaleles ant įvairių objektų, nustato polimerinių medžiagų rūšį (tipą), jų vienodumą (skirtingumą) - bendrą (skirtingą) grupinį priklausomumą, bendrą plastiko gaminių kilmės šaltinį.

Plastikų (polimerinių medžiagų) ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Suranda ir nustato pluoštinių medžiagų ir jų gaminių mikrodaleles, šių medžiagų, gaminių ir jų mikrodalelių prigimtį (tipą, rūšį), bendrą (skirtingą) grupinį ar individualų priklausomumą, atskirų dalių priklausymą vienam gaminiui, konkrečių pluoštinės prigimties objektų kontaktą.

Pluoštinių medžiagų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

 

Nustato asmenis pagal išorės požymius, užfiksuotus nuotraukose, skaitmeninėse laikmenose, vaizdajuostėse, kino juostose ar kituose informacijos šaltiniuose.
Portretų ekspertizes atlieka Skaitmeninės informacijos ekspertizių skyrius.

 

Nustato ir tiria rankų pėdsakus ant objektų paviršių, pėdsakų susidarymo būdą bei identifikuoja asmenį, palikusį pėdsakus.

Rankų pėdsakų ekspertizes atlieka Techninių ekspertizių skyrius.

 

Nustato asmenis, rašiusius rankraštinius įrašus, pasirašiusius, taip pat rašysenos pakeitimo faktą ir būdą, rašymo sąlygas, rašiusiojo būklę.
Rašysenos ekspertizes atlieka:

 • Dokumentų ekspertizių skyrius Vilniuje;
 • Šiaulių skyrius;
 • Klaipėdos skyrius.

 

Nustato pastatų ar statinių statybos atitiktį projektams, jų dalims, kitiems galiojantiems teisės aktams, pastatų, statinių ar jų elementų suirimo ar sugadinimo priežastis ir statybos darbų poreikį suardytiems ar pažeistiems pastatų ar statinių elementams atstatyti

Statybos ekspertizės atliekamos Techninių ekspertizių skyriuje.

Suranda stiklo gaminių šukes (mikrodaleles), nustato stiklo tipą, (rūšį), paskirtį, priklausymą konkrečiam gaminiui, vienodumą ar skirtingumą, bendrą kilmės šaltinį.

Stiklo ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Pagal šūvio pėdsakus nustato, ar asmuo šaudė, ar turėjo kontaktą su šaunamuoju ginklu.

Šūvio pėdsakų ekspertizes atlieka Medžiagų ir gaminių ekspertizių skyrius.

Nustato pėdsakus, atsiradusius eismo įvykių metu ant kelio dangos, pakelės objektų, transporto priemonių, transporto priemonių sugadintų dalių, drabužių ir avalynės, ir jų susidarymo mechanizmą.


Transporto trasologines ekspertizes atlieka:

 • Techninių ekspertizių skyrius Vilniuje;
 • Šiaulių skyrius;
 • Klaipėdos skyrius.

Nustato pėdsakus palikusį objektą, jo grupinį priklausomumą pagal paliktus pėdsakus, pėdsakų atsiradimo mechanizmą, objektų būklę, savybes, atitiktį tam tikroms charakteristikoms.
Trasologines ekspertizes atlieka Techninių ekspertizių skyrius

Išryškina tirti pateiktoje medžiagoje užfiksuotą vaizdą, nustato, ar pateiktas tirti įrašas yra ištisinis, atlieka multipleksuoto vaizdo įrašo demultipleksavimą, nustato, kokie objektai yra užfiksuoti tirti pateiktoje medžiagoje, subjektų atliekamų veiksmų eiliškumą, identifikuoja tirti pateiktoje medžiagoje užfiksuotus objektus (automobilius, ginklus ir kt.) ar subjektus.

Vaizdų ekpertizės atliekamos Klaipėdos skyriuje.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-07