Apskaitos ir finansų ekspertiniai tyrimai

Nustato turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų, finansavimo sumų, pajamų ir sąnaudų dydį ir struktūrą, turto pajamavimo ir nurašymo, jo nusidėvėjimo, kapitalo sudarymo, pelno apskaičiavimo ir paskirstymo, asmenų tarpusavio atsiskaitymo operacijų pagrįstumą, dotacijų, biudžeto ir finansavimo lėšų naudojimo tikslingumą, materialinių vertybių ir pinigų trūkumą ar perteklių, šio trūkumo ar pertekliaus atsiradimo laikotarpį, slėpimo naudojant apskaitos dokumentus būdus, nesumokėtų mokesčių ir privalomų įmokų dydį, veiklos rodiklius, mokumo būklę ir nemokumo priežastis, finansinių ataskaitų ir deklaracijų sudarymo teisingumą, negautą naudą dėl sutartinių įsipareigojimų ir ūkinių bei finansinių operacijų nevykdymo, padarytų nuostolių dydį, apskaitos atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Apskaitos ir finansų ekspertizes atlieka Ekonominių ekspertizių skyrius Vilniuje.

 

Išvadų kategoriškumo skalė:

Kategoriška išvada: formuluojama tuomet, kai tyrimui yra pateikti įmonės apskaitos dokumentai ir registrai bei atskaitomybės dokumentai, kurių duomenis galima tarpusavyje patikrinti ir palyginti panaudojant ekspertinius tyrimo metodus ir gaunamas tiesioginis atsakymas į pateiktą klausimą.

Tikėtina: formuluojamos tuomet, kai atsakant į klausimą pagal įmonės arba artimų tai įmonei ūkio subjektų dokumentus, panaudojus ekonominio modeliavimo metodus, gaunamas rezultatas.

Nustatyti negalima: kai tyrimui nepilnai pateikti įmonės dokumentai, apskaitos dokumentų duomenys nesuvesti į apskaitos registrus, neatliktas kiekinės-suminės apskaitos atstatymas bei atliekant tyrimą negalima pritaikyti ekspertinių tyrimo metodų ir atsakyti į pateiktą klausimą.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-19