>

Asmens duomenų apsauga

Lietuvos teismo ekspertizės centras tvarko asmens duomenis, vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Asmens duomenų tvarkymo ir duomenų subjekto teisių įgyvendinimo LTEC taisyklės

Kontaktai:

 

Tel.  +370 5 263 8540

El. paštas [email protected]

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-01-16