>

Kokybės politika

PATVIRTINTA
Lietuvos teismo ekspertizės centro direktoriaus
2019 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. B-107

Vizija

Patikima, nešališka ir inovatyvi ekspertinius tyrimus atliekanti ekspertinė įstaiga.

Misija

Tenkinti teismų, prokuratūros ir ikiteisminio tyrimo įstaigų poreikį padėti nustatyti tiesą bylose, pateikiant nešališkas, kokybiškas ir kvalifikuotas ekspertinių tyrimų išvadas ir nuolat vystant ir tobulinant ekspertinių tyrimų atlikimą.

Tikslai

Užtikrinti, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro veikla atitiktų LST EN ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus, nuolat tobulinti kokybės vadybos sistemą, siekiant teikti aukščiausio lygio paslaugas.

Užtikrinti, kad Lietuvos teismo ekspertizės centro veikla būtų vykdoma nešališkai, ir įstaiga nei jos darbuotojai nebūtų veikiami komercinio, finansinio ar kitokio spaudimo.

Užtikrinti, kad darbuotojai būtų susipažinę su kokybės vadybos sistemos reikalavimais, juos suprastų ir atlikdami ekspertinius tyrimus vadovautųsi kokybės vadybos sistemos procedūromis.

Teikti aukštos kokybės ekspertinių tyrimų paslaugas, tenkinančias teisėsaugos institucijų poreikius ir  atitinkančias teisės aktų reikalavimus.

Užtikrinti tinkamą darbuotojų kompetenciją jiems pavedamiems uždaviniams atlikti, sudaryti sąlygas nuolatiniam darbuotojų tobulėjimui.

Užtikrinti patikėtų ir ekspertinių tyrimų metu gautų duomenų konfidencialumą.

Sudaryti tinkamas darbo aplinkos sąlygas, suteikti būtiną įrangą ir priemones Lietuvos teismo ekspertizės centro veikloms vykdyti.

Diegti naujus, efektyvius ekspertinių  tyrimų metodus.

Atnaujinimo data: 2023-09-27