Teismų praktikos apžvalga dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų

Data

2021 03 16

Įvertinimas
0

Kaip ir kasmet, Tesimo ekspertų veiklos koordinavimo taryba (toliau - Taryba) parengė  ir patvirtino 2020 m.  išnagrinėtų administracinių bylų dėl Tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalgą, kuri išskyrė kelis probleminius, su teismo ekspertų profesinės etikos taisyklių laikymųsi bei Tarybos veikla susijusius klausimus:

  • Tarybos kompetencijos ribos. Vis dar pasitaiko atvejų, kai į tarybą kreipiamasi dėl konsultacinėje išvadoje ar ekspertizės akte pateiktų išvadų pagrįstumo, teisingumo ar teisėtumo. 2020 m. teismų praktikoje pažymima, kad Taryba yra kompetentinga vertinti ar teismo ekspertas savo veiksmais nepažeidė Etikos kodekse įtvirtintų principų, nevertinant ekspertinio tyrimo išvadų teisingumo ir pagrįstumo.
  • Atsakomybės taikymo teismo ekspertams senaties terminai. 2020 m nagrinėtose administracinėse bylose teismų sprendimuose pažymima,  kad su teisinio reguliavimo stabilumo principu negalėtų būti suderinama tokia situacija, kad poveikio priemonės teismo ekspertui galėtų būti taikomos neribotai, t. y. net po daugybės metų nuo Etikos kodekso pažeidimo. Teismai 2020 m nagrinėtoje byloje taikė ne 6 mėnesių, o trijų metų teismo ekspertų atsakomybės senaties terminą.
  •  Privačių teismo ekspertų veikla. Privatus teismo ekspertas turi dvigubą statusą, t. y. jis gali veikti kaip savo srities specialistas ir surašyti atitinkamus dokumentus pagal tą sritį reguliuojančius teisės aktus, taip pat jis gali veikti kaip privatus teismo ekspertas, kuris surašo ekspertinio tyrimo išvadas pagal proceso įstatymus ir Teismo ekspertizės įstatymą. Privatus teismo ekspertas, nesant teismo nutarties skirti ekspertizę, ekspertinį tyrimą proceso šalies prašymu gali teikti kaip konsultantas. Kai privatus teismo ekspertas užsakovui, nesančiam teismo proceso šalimi, teikia ekspertinio tyrimo paslaugas, jis neturi teisės naudoti teismo eksperto statuso. Toks užsakovo klaidinimas būtų priskiriamas  teismo ekspertų Etikos kodekso pažeidimui.
  • Etikos kodekso nuostatų taikymo apimtis. Teismų praktikoje pateiktas išaiškinimas numato, kad visa teismo ekspertų veikla turi būti grindžiama nepriklausomumo, profesionalumo, profesinių sprendimų skaidrumo, sąžiningumo, nešališkumo, pagarbos teisės aktams ir asmenų teisėms konfidencialumo, teisingumo ir tyrimo išsamumo principais, o šių principų turinys yra apibrėžiamas Etikos kodekse. Svarbu paminėti, kad Etikos kodekso nuostatos  taikomos vertinant teismo ekspertų veiklą ir tuomet, kai jie konsultuoja sutartiniais pagrindais.
  • Teisinio vertinimo teikimas atliekant ekspertinį tyrimą. Galiojantis teisinis reguliavimas numato, kad teisinės žinios teismo ekspertizėje nelaikomos specialiomis žiniomis. Teismo ekspertai negali teikti išvadų teisiniais klausimais.  Išimtinai teismo kompetencijai taip pat priskirtinas teismo eksperto parengto ekspertizės akto ar konsultacinės išvados vertinimas, todėl teismo ekspertas turėtų susilaikyti nuo kito teismo eksperto atlikto ekspertinio tyrimo ir jo pateiktų išvadų pagrįstumo, teisėtumo ir teisingumo vertinimo. Priešingas elgesys, įvertinus ginčo aplinkybes, gali būti laikomas teismo eksperto kompetencijos ribų peržengimu.

Tesimo ekspertų veiklos koordinavimo taryba yra kolegiali visuomeniniais pagrindais veikianti institucija, kuri koordinuoja teismo ekspertizės įstaigų ir teismo ekspertų veiklą. Pagrindinis Tarybos uždavinys - dalyvauti formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką teismo ekspertizės srityje.

 Plačiau su 2020 metais išnagrinėtų administracinių bylų dėl Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos priimtų sprendimų teismų praktikos apžvalga galite susipažinti čia